[Online] ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ STREET PHOTOGRAPHY 101


เนื้อหาคอร์ส | ABOUT THIS COURSE

การจะเข้าใจถึงศิลปะร่วมสมัยอย่างถ่องแท้ จำเป็นจะต้องเรียนรู้กลับไปถึงรากเหง้า เพื่อเรียนรู้เหตุและผล

Street Photography ก็เช่นกัน การเรียนรู้ที่มาที่ไปในแต่ละยุคสมัย จะทำให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของมัน รวมถึงการตีความที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยผู้สอน | MENTOR

กลุ่ม สยาม.มนุษย์.สตรีท (www.siamstreetnerds.com)

• อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล

• อิศเรศ เฉลิมโสภณ

กลุ่มที่ให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพสตรีทและ Contemporary Photography ให้กับคนไทยที่สนใจ ผ่าน facebook และบล็อกมาตั้งแต่ปี 2015 Related Items คอร์สที่น่าสนใจ