[Online] Basic of Film Photography | พื้นฐานการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม


เนื้อหาคอร์ส | COURSE DETAILS

คอร์สสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นสนใจกล้องฟิล์ม หรือต้องการมีพื้นฐานการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มที่ดี

คอร์สนี้จะพาไปเรียนรู้เริ่มตั้งแต่การทำงานของกล้องฟิล์ม วิธีการตั้งค่าต่างๆ การเลือกใช้ฟิล์มแต่ละประเภท  และทดลองถ่ายภาพตามโทจย์ที่ให้ไปในแบบต่างๆ 
ผู้สอน | MENTOR

อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล

เจ้าของร้านอุปกรณ์ฟิล์ม Husband and Wife Shop ที่เปิดมานานกว่า 6 ปี , เขียนบล็อกให้ความรู้เกี่ยวกับกล้องฟิล์ม artyt.me "บล็อกของอาทิตย์" และถ่ายภาพสตรีทที่ใช้ฟิล์มได้จัดแสดงหลายที่ในต่างประเทศ
Related Items คอร์สที่น่าสนใจ