[Online] JOURNALISM PHOTOGRAPHY | เรียนรู้ศิลปะการถ่ายภาพข่าวเบื้องต้น

เลือกบทเรียน

เนื้อหาคอร์ส | COURSE DETAILS

อำพล ทองเมืองหลวง ช่างภาพข่าวที่มีผลงานน่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน ในยุคที่สื่อออนไลน์มีอิทธิพพลอย่างมาก 

คอร์สนี้ เมนเทอร์จะนำเอาประสบการณ์การทำงานภาพข่าวมาช่วยพัฒนามุมมองและการจับประเด็นเพื่อเล่าเรื่องในการถ่ายภาพของผู้เรียน รวมถึงแง่มุมและการวางแผนต่างๆในการทำงานว่าจะทำอย่างไรให้ออกมาเป็นผลงานที่น่าสนใจ

ผู้สอน | MENTOR

อำพล ทองเมืองหลวง

ช่างภาพข่าวอิสระ อดีตช่างภาพกีฬาหนังสือพิมพ์ สยามกีฬา และอดีตช่างภาพข่าว PPTV HD ที่มีผลงานโดดเด่นจนมีคนแชร์ผลงานในโลกออนไลน์ต่อเนื่องมากมายRelated Items คอร์สที่น่าสนใจ